Образовни профили

Медицинска сестра - техничар
Педијатријска сестра - техничар
Гинеколошко акушерска сестра
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Фармацеутски техничар
Лабораторијски техничар
Зубни техничар
Стоматолошки техничар

МЕДИЦИНСКА . ТЕХНИЧАР

Образовање у оквиру овог образовног профила осим заједничких циљева у систему средњошколског образовања има за циљ да ученик путем општих и стручних предмета усвоји знања, стекне способности, развије навике и ставове за рад на подручју здравствене неге.

 

Осим тога ученик стиче основу за наставак даљег образовања.

 

Oвaj образовни прoфил oспoсoбљaвa се зa ширoк диjaпaзoн рaдних мeстa у oблaсти прeвeнтивe и лeчeњa бoлeсти. Зaпoшљaвaњe je мoгућe у…

MST11-op
PST sajt -op

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР

Четворогодишње образовање пружа стицање стручних компетенција и оспособљавање за рад у области опште и специјалне здравствене неге.

 

Смер педијатријска сестра – техничар уведен је у Медицинску школу ,,7. април“ 1960. године, под називом дечија медицинска сестра.

 

Педијатријска-сестра техничар: стицање знања и вештина за рад са децом и брига о њиховим здравственим потребама и правилном расту и развоју.

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА СЕСТРА

Четворогодишње образовање пружа стицање стручних компетенција и оспособљавање за рад.

 

Гинеколошко-акушерска сестра: стицање општих и стручних знања и професионалних вештина за бригу о здрављу жене,рад са трудницама, породиљама и гинеколошким болесницима.

 

Након завршетка школовања, ученици су оспособљени за рад у области опште и специјалне здравствене неге и лечења. Могућност запошљавања је…

sajt gas -op
FTnasl

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР

Четворогодишње образовање пружа стицање стручних компетенција и оспособљавање за рад.

 

Образовни профил где су осмех и позитивна енергија на првом месту.

 

Почињемо са негом пацијента.На масажи изучавамо древне и модерне технике лечења. Наука о покрету И физикална терапија нам употпуњују рехабилитацију пацијената.

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР

Четворогодишње образовање пружа стицање стручних компетенција и оспособљавање за рад.

 

Образовни профил где се о лепоти и здрављу коже учи кроз естетску негу и масажу.

 

Естетску негу употпуњујемо знањем из физикалне медицине.У нашим стручно опремљеним кабинетима се обучавамо разним процедурама неге лица и тела.

kt_well-op
far6

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР

Током четворогодишњег образовања ученици стичу стручне компетенције за извођење и надзор производних процеса у фармацеутској и козметичкој индустрији.


Такође, ученици се обучавају за стручно, пажљиво и уредно вођење прописане администрације, промета лекова у велетрговини; рад у јавној апотеци као и обезбеђивање хигијенских услова и заштите на раду.

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР

Током четворогодишњег образовања ученици стичу стручне компетенциј за узорковање и пријем биолошког материјала, извођење  лабораторијских анализа у различитим медицинским лабораторијама.

 

Блок настава одржава на наставним базама (лабораторије Дома здравља Нови Сад, Клинички центар Војводине, Институт Сремска Каменица, Институт за јавно здравље Војводине, Ургентни центар).

 

ЛТ смер пружа добру основу за даље школовање у области медицине, фармације, хемије и биологије.

LTnasl
ZTnasl1

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР

Током четворогодишњег образовања на овај образовни профил омогућава ученицима да стекну стручнa  знања и мануелне спретности неопходне за обављање посла зубног техничара и стоматолошке сестре техничара.

 

На овом образовном профилу ученици се оспособљавају да раде моделацију фиксних и мобилних, стоматолошких протетских надокнада. Мануелна спретност, уредност и самосталност у раду.

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА СЕСТРА

Током четворогодишњег образовања на овај образовни профил омогућава ученицима да стекну стручнa  знања и мануелне спретности неопходне за обављање посла зубног техничара и стоматолошке сестре техничара.

 

На овом образовном профилу уче се теоретска и практична знања неопходна за асистенцију и рад у модерној стоматолошкој ординацији.

STnasl1