Упис

Приликом пријављивања за упис кандидат подноси документацију o претходно завршеном школовању (оригинал или оверена фотокопија).

Потребна документација за упис:

Ванредни ученик закључује уговор о ванредном школовању са школом.

Ванредан ученик ради преквалификације плаћа годишњу школарину и трошкове припремне односно консултативне наставе према динамици и у висини утврђеној ценовником министра просвете и Правилником о ванредном школовању. Трошкови испита се посебно плаћају.

Ванредни ученик може да полаже испите у сваком месецу у календарској години осим у јулу, према одлуци директора школе. Полажу се  допунски испити из општих и стручних предмета које кандидат није имао у претходно завршеној школи. Да би могао са се упише у школу и полаже испите из наредног разреда, ванредни ученик мора положити све испите из претходног разреда. Време трајања школовања није временски ограничено. Уколико се ученик не појављује годину дана на настави или на испитима, а у међувремену није поднео молбу за статус мировања, сматраће се да је напустио школовање. Наставак школовања одобрава директор. Уџбенике ученици сами набављају, а додатни наставни материјал добијају од предметног наставника.