Тим за инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање реализује активности везане за примену принципа инклузивног образовања утврђених законским и подзаконским актима.

Током школске године тим континуирано ради на праћењу и прикупљању информација о ученицима код којих се појави потреба за неким обликом пружања додатне подршке, праћењу напредовања ученика, као и на пружању подршке наставницима при изради и спровођењу мера индивидуализације, изради педагошког профила, успостављању сарадње са родитељима.

Због специфичности подручја рада за упис ученика у нашу школу су унапред прописани здравствени услови. Ипак, годинама уназад постижемо добре резулате у раду са ученицима са оштећењем слуха који се школују у образовном профилу зубни техничар и оштећењем вида у образовном профилу физиотерапеутски техничар. При упису ученика са тешкоћама посебну пажњу посвећујемо транзицији ученика из основне школе у средњу школу, те у сарадњи са тимом за каријерно вођење реализујемо активности које омогућавају лакши прелазак ученика са једног нивоа школовања на други. Пратећи потребе наших ученика радимо на развоју наставних средстава и материјала.

Током неколико година уназад остварујемо квалитетну сарадњу са персоналним асистентом.

Кроз сарадњу са ресурс центром ШОСО „Милан Петровић“, Удружењем за слепе и слабовиде, Удржењем глувих и наглувих радимо на сензибилисању читаве школске заједнице за разумевање проблематике оштећења слуха и вида.

Чланови стручног актива за инклузивно образовање у школској 2020/2021 години: