Закуп школског простора

  postbullets  ЗАКОН  О  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  skini1
  postbullets  УРЕДБА  О  УСЛОВИМА  ПРИБАВЉАЊА  И  ОТУЂЕЊА  НЕПОКРЕТНОСТИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ДАВАЊА
         У  ЗАКУП  СТВАРИ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  И  ПОСТУПЦИМА  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА  И  ПРИКУПЉАЊА  ПИСМЕНИХ  ПОНУДА
skini1
  postbullets  ПОКРАЈИНСКА  СКУПШТИНСКА  ОДЛУКА  О  ПРИБАВЉАЊУ СТВАРИМА, РАСПОЛАГАЊУ
         И  УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА  У ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  АПВ
skini1
  postbullets  ОДЛУКА  О  ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА НОВОГ  САДА skini1
  postbullets  Оглас ради давања у закуп непокретности путем прикупљања писмених понуда skini1