Закуп школског простора

  postbullets  ПОСТУПАК  ЗАКУПА  СА  САЈТА  УПРАВЕ  ЗА  ИМОВИНУ  АПВ  skini1

  postbullets  УРЕДБА  О  УСЛОВИМА  ПРИБАВЉАЊА  И  ОТУЂЕЊА  НЕПОКРЕТНОСТИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ,  skini1
         ДАВАЊА  У  ЗАКУП  СТВАРИ  У  ЈАВНОЈ  
СВОЈИНИ  И  ПОСТУПЦИМА  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА  И  ПРИКУПЉАЊА  ПИСМЕНИХ  ПОНУДА  

  postbullets  ЗАКОН  О  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  skini1

 

Закуп школског простора

postbullets  ОДЛУКА, ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ (КАНТИНЕ)  skini1