Конкурс


Медицинска школа "7.април"
Нови Сад
Дел.број:06-1764/2
Датум:17.08.2017. године

На основу члана 7. Правилника о ванредном школовању ученика уписаних у Медицинску школу «7.април» у Новом Саду и Решења о давању сагласности на упис ученика за преквалификацију Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице од 31.07.2017. године, Медицинска школа «7.април» у Новом Саду, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

1) Медицинска школа «7.април» у Новом Саду (даље: Школа) извршиће упис ванредних ученика ради преквалификације, и то на следећим образовним профилима:

медицинска сестра – техничар     80 ученика
зубни техничар     15 ученика
фармацеутски техничар     15 ученика
физиотерапеутски техничар     15 ученика
лабораторијски техничар     15 ученика
козметички техничар     15 ученика
педијатријска сестра – техничар     15 ученика

2) Право учешћа на Конкурсу имају лица са претходно завршеном четворогодишњом средњом школом.

3) Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата извршиће се рангирање на основу постигнутог успеха у завршеној четоворогодишњој школи. Под једнаким условима, предност имају кандидати са претходно завршеном медицинском, ветеринарском, хемијском школом и гимназијом.

4) Приликом пријављивања за упис кандидат подноси документацију (оригинал или оверена фотокопија):

  •  - извод из матичне књиге рођених
  •  - сведочанства I – IV разреда средње школе
  •  - уверење о држављанству
  •  - фотокопија важеће личне карте
  •  - диплому о завршеној средњој школи и стеченом образовном профилу IV степена стручне спреме
       Диплома и сведочанства се предају у оригиналу или овереној фотокопији.
  •  - лекарска потврда за упис у средњу школу за одговарајући образовни профил 
      (исто као код уписа редовних ученика у I разред)
  •  - пријаву за упис (образац Школе)
  •  - потврду о уплаћеном износу од  1000,00 динара на рачун школе, на име административних
      трошкова пријаве на конкрус, преузимања и обраде конкурсне документације
   .
      Износ уплатити на рачун школе 840-1591666-52, позив на број 23581019116202.

5) Програм преквалификације траје две школске године (I- II разред и IIIIV разред). Трошкови школовања утврђени су Одлуком Школског одбора Медицинске школе „7.април“ у Новом Саду, а уплаћују се према динамици утврђеној Правилником о ванредном школовању.

6) На сва питања која нису обухваћена овим Конкурсом примењиваће се одредбе Правилника о ванредном школовању ученика уписаних у Медицинску школу «7.април» у Новом Саду, сагласно закону.

7) Са ванредним учеником на преквалификацији закључује се уговор којим ће се ближе регулисати међусобна права, обавезе и одговорности.

8) Овај конкус је отворен од 21.08.2017. године до 15.09.2017. године

9) Пријаве се подносе непосредно на протокол или препорученом поштом на адресу: 
     Медицинска школа «7.АПРИЛ», 21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1.

10) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Верзија за штампу  skini1