О преквалификацији

У нашој школи се организује настава, ради преквалификације за следеће образовне профиле:

 •  postbullets   Медицинска сестра техничар
 •  postbullets   Педијатријска сестра техничар
 •  postbullets   Фармацеутски техничар
 •  postbullets   Лабораторијски техничар
 • postbullets   Зубни техничар
 • postbullets   Стоматолошка сестра техничар
 • postbullets   Козметички техничар
 • postbullets   Физиотерапеутски техничар

Право учешћа на конкурс имају кандидати са завршеном четворогдишњом средњом школом.Конкурс расписује Школа, у јунском и августовском року. Конкурс се објављује на огласној табли школе. Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од одобрене уписне квоте, врши се рангирање кандидата на основу постигнутог успеха у завршеној четворогодишњој средњој школи. Под једнаким условима, предност имају кандидати са претходно завршеном медицинском, ветеринарском, хемијском школом и гимназијом.

Приликом пријављивања на конкурс, кандидат подноси следећу документацију:

 1. Пријаву
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних, само за кандидаткиње, уколико га поседују
 4. Сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе
 5. Диплому о стеченом образовном профилу
 6. Потврду о испуњавању здравствених услова за одговарајући образовни профил ( лекарско уверење )
 7. Другу документацију уколико се тражи по расписаном конкурсу

Документа се подносе у оригиналу или оверене фотокопије.

Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета на основу одлуке Наставничког већа, која се доноси по предлогу стручне комисије и то за сваког кандидата појединачно. Стручне премдете можете погладти у наставним плановима на Б страни. Наставни планови по образовним профилима постављени су на сајту.

Школа организује припремну наставу теорије и вежби из стручних предмета предвиђених наставним планом и програмом.

Припремна настава се организује тако што се у једној школској години организује за два разреда и то: у првом полугодишту за први и трећи разред, а у другом полугодишту за други и четврти разред. То значи да се преквалификација може завршити за две године.

Испитни рокови се организују сваког парног месеца, а матурски испитни рокови се организују три пута годишње, и то у јануару, јуну и августу.

Школарина се може уплатити на четири рате. Висина школарине зависи од подручија рада, завршене средње школе. За детаље се можете нформисати:

postbullets   Референт за ученичка питања: Љубица Ђурђев  021/6541-298, канцеларија бр. 9
            » email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •    postbullets   Професор задужен за израду распореда предавања и испитних рокова је: Слађана Маслаовић
                » Слађана Масаловићдаје обавештења о настави и испитима за ванредне ученике и ученике на 
                     преквалификацији следећим данима: 

                                                                                                                              - ускоро ће бити истакнуто

Сви ученици на преквалификацији су у обавези да на време измирују рате школарине, и да на време пријављују своје испите (до 30. у непарном месецу).

Распоред испита излази до 10. у сваком парном месецу. Распореди испита се истичу штампано на вратима школе. Такође, распоред испита можете погледати на сајту школе. 

Сваки ученик је у обавези да на испит понесе ћачку књижицу коју добија на упису, ради идентификације.