Трошкови сандарда

На основу члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања, као и одлуке Савета родитеља од јуна 2017., те одлуке Школског одбора од јуна 2017., препоручује се уплата:

ГОДИШЊИ ТРОШКОВИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ВИШЕГ СТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊА

 

р. бр.

структура трошкова

износ у  дин.

1. 

пријава за упис ученика од 1. до 4. разреда, евиденциони листови, писмена обавештења родитељима, разне потврде

150,00

2. 

трошкови организовања посета у оквиру стручне наставе

(рехабилитациони центри, производња лекова,

„Колевка“, ботаничка башта, ИС Петница и др.)

350,00

3.

чланарина за библиотеку, набавка књига (лектира и

стручна литература), награде ученицима

250,00

4.

трошкови израде школског листа „Дрво живота“

150,00

5.

екскурзиони фонд- гратис за ученике,  помоћ

материјално угроженим ученицима и организовање

одлазака ученика на такмичења

300,00

6. 

санирање штете начињене на имовини и опреми  школе -текуће поправке и наплата ненамерне штете, замена стакла, оправка намештаја,

400,00

7. 

трошкови сервисирања видео надзора, интернета, сајта

школе и израда идентификационих картица за ученике

250,00

8.

подршка активностима секција и Ученичког парламента,

као и ученичким пројектима – трошкови материјала

(фотокопирање, израда плаката и постера, мајице за

такмичаре, завојни материјал и друго)

400,00

9. 

надокнада за трошкове лабораторија, кабинета и

мултимедијалне учионице, материјал за такмичења,

250,00

У К У П Н О:

2500,00

10.

ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

1400,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО УЧЕНИКУ ЗА ЈЕДНУ

ШКОЛСКУ ГОДИНУ ИЗНОСЕ:

3900,00

Наведене трошкове родитељи могу уплатити одједном или у 5 рата, следећом динамиком:

  1. по 700 динара за обезбеђење у две рате, које доспевају: до 14. 10. 2017. и до 13. 2. 2018., а
  2. остали трошкови у три рате – две по 850 динара до 28. 11. 2017., и до 20. 03. 2018. и једна од 800 динара - до 18. 05. 2018. 

И ОВИМ ПУТЕМ ЖЕЛИМО ДА СЕ ЗАХВАЛИМО СВИМ РОДИТЕЉИМА КОЈИ СУ ДО САДА СВОЈИМ СРЕДСТВИМА ПОМОГЛИ ШКОЛИ!

Са већим процентом наплативости ових трошкова, постигли бисмо и много више – окречили учионице, оплеменили простор, побољшали хигијену у фискултурној сали, учионицама и тоалетима, поставили завесе, фолије и друго. Ваша деца добар део дана проводе у својој школи – можете допринети да им буде пријатније!

 

Уплате се могу извршити на:

postbullets  жиро рачун: 840-4757760-10

postbullets  позив на број: 201718

postbullets  сврха уплате: ТРОШКОВИ СТАНДАРДА УЧЕНИКА, ИЛИ ТРОШКОВИ ПБЕЗБЕЂЕЊА
       школска  2017/2018. година

Ђорђе Искрин, директор

Верзија за штампу  skini1
(тренутно није доступна)